061221-logo4

De NFS-website is vernieuwd

Beste vrienden van de NFS,

U ontvangt regelmatig de NFS-Nieuwsbrief als Word document en sinds een ruim half jaar ook als webpagina.

Ongetwijfeld bezoekt u ook wel eens de website van de NFS. Hierover willen wij u middels dit bericht informeren.

We hebben de website vernieuwd. Het is even wennen, maar deze opzet geeft meer mogelijkheden. De op dit moment belangrijkste verbetering is de zoekfunctie door de hele site heen. Later hopen we nog meer handigheden toe te voegen.

Een kleine toelichting:

Van alle nieuwe berichten komen titel en inleidende tekst (ongeacht de rubriek waartoe ze behoren) een beperkte tijd op de frontpagina, vanwaar u kunt doorklikken naar de volledige tekst. Tevens zijn ze te bereiken vanuit de rubrieken waartoe ze behoren. De berichten, ouder dan (???), komen in het archief terecht (zijkolom onderaan), waar u ze ook altijd nog kunt inzien.

De oude site blijft voorlopig intact maar wordt niet meer uitgebreid met nieuwe berichten. Deze oude site is te bereiken door in de zijkolom op het knopje ‘Nieuwsberichten’ te klikken.

Kijk eens rond op onze nieuwe site. Mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan horen wij dat graag van u.

En dan nog een vraag: ontvangt u de webpagina per email goed? Of zijn er mail programma’s die deze vorm van versturen niet aan kunnen? U bewijst ons een dienst door dit te melden. 

Alle reacties en suggesties graag naar info@nefiso.nl

Met vriendelijke groet,

Marrie Kardol

namens het bestuur van de NFS


De situatie van migrantenwerkers in Europa

Toespraak van Estrella del Pais van Migrante Europe op de conferentie “In solidariteit tegen deportatie, uitsluiting en uitbuiting” tijdens de stop van de Karavaan-tour 2007 in Düsseldorf (25 mei 2007).

bluecaravan_logo

Goedemorgen iedereen, broeders en zusters in de strijd voor rechten en welzijn van migranten en vluchtelingen, tegen racisme en discriminatie en tegen imperialisme.

Wij van Migrante-Europe spreken onze waardering uit voor de militante acties die jullie tijdens deze Karavaan-tour ondernemen, om zo de aandacht te vestigen op de grove onrechtvaardigheden die door de Duitse overheid gepleegd worden tegen migranten en vluchtelingen. Wij staan naast elkaar in onze gemeenschappelijke strijd tegen uitsluiting, deportatie en onderdrukking.

Laat ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Estrella en ik vertegenwoordig MIGRANTE-Europe. MIGRANTE-Europe is een netwerk van progressieve Filippijnse organisaties van migranten en vluchtelingen. Wij komen op voor de rechten en het welzijn van deze sector. Op lange termijn willen wij toe naar een Filippijnse maatschappij waarin Filippino’s niet hoeven te worden gescheiden van hun families door gedwongen migratie en wij streven naar een soeverein en democratisch Filippijnen.

Vandaag wil ik graag focussen op het onderwerp van illegale migrantenwerkers en vluchtelingen in Europa. Waarom? Ten eerste, omdat zij een zeer kwetsbare groep vormen en ten tweede, omdat zij met honderdduizenden illegalen in Europa met een aanzienlijk aantal zijn.

In Nederland loopt nog steeds de campagne tegen de ‘uitzetprocedure’ van 26.000 asielzoekers. Illegale arbeiders zijn werkers zonder rechten! Zij worden beroofd van hun arbeidsrechten zoals pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte en tegemoetkomingen bij moederschap. Nog erger, zij hebben geen sociale rechten zoals recht op huisvesting, onderwijs voor kinderen en gezondheidszorg. Zij worden uitgebuit door hun bazen omdat zij geen legale rechten hebben. Als zij worden misbruikt, kunnen zij niet bij hun baas gaan klagen. Als zij dat zouden doen, worden ze de laan uitgestuurd. Zij worden in een zeer kwetsbare positie gebracht.

Er zijn in Nederland 70.000 illegale werkers. Zij werken veelal in kassen (landbouw cultuur) en in de bloembollen-industrie. Een gebied met veel kassen is het Westland vlakbij Den Haag. Daar is het aantal illegale arbeiders snel gegroeid. De laatste jaren zijn er meer Bulgaren, Polen en Oekraïeners gekomen. De werkgevers willen geen Turkse en Marokkaanse illegalen meer, want die vragen zo’n 6-7 euro per uur. Illegale werkers in het Westland werken 12 uur per dag en krijgen slechts 3-4 euro per uur. Zij plukken bloemen, tomaten, paprika, komkommer. Volgens OKIA (Steuncomité voor Illegale Werkers) bespaart een eigenaar van een kassenbedrijf 20.000 euro per arbeider per jaar.

De uitbuiting van deze werkers is met de opkomst van uitzendbureaus verergerd. Vroeger werden de arbeiders door de bazen ingehuurd. Nu worden zij door de uitzendbureaus geëxploiteerd. Deze instanties verdienen per werker 5 euro per uur. Het resultaat is dus, dat de arbeiders twee keer worden uitgebuit, eerst door de baas en vervolgens door het uitzendbureau. Mustafa Agyan zei in een interview: “Als ik legaal kon werken met een werkvergunning, hoefde ik me niet te laten uitbuiten door een uitzendbureau.  Maar nu kan ik niets doen, juridisch besta ik niet. Wie wil er  voor 5 euro per uur werken? ...Ik kan niet meer dan gewoon doen wat mijn baas zegt. Wij zijn de moderne slaven van Nederland.”

Illegale Filippijnse werkers behoren ook tot deze categorie. Het aantal Filippijnse migrantenwerkers in Europa is sinds de 70-er jaren sterk gestegen tot ongeveer 800.000 Filippino’s. Zij wonen vaak in grote steden zoals Rome, Milaan, Brussel, Parijs, Amsterdam, Londen, Athene. 85% hiervan zijn vrouwen. Een grote meerderheid werkt in de huishouding en minstens 50% heeft geen officiële papieren.

Onder de koppelingswet, die in Nederland in 1998 ontstond, verloren alle illegalen, dus ook de Filippijnse huishoudelijke hulpen, hun sociale rechten en hun werknemersrechten. Zonder ziektenkostenverzekering kunnen zij zich niet veroorloven ziek te worden, terwijl jong volwassenen zich niet kunnen permitteren om een gezin te stichten. Hun leven is verre van normaal. Veel vrouwelijke migrantenwerkers zijn gescheiden van hun man en kinderen gedurende 5, 10 of 20 jaar. Zij hebben geen recht op gezinshereniging, zoals andere buitenlandse werkers. Dit heeft veel gebroken gezinnen ten gevolge en veel kinderen belanden in de jeugdcriminaliteit. De sociale kosten van migratie zijn niet te overzien.

Daar het politieke klimaat in Europa steeds meer naar rechts verschuift, hebben andere regeringen anti-migranten wetten aangenomen zoals die in Nederland.  In Italië criminaliseert de Bosi-Fini wet illegale mensen. De politie kan een illegale migrant arresteren en vastzetten, niet omdat deze een strafbaar feit heeft gepleegd, maar vanwege het niet bezitten van een geldig visum. Natuurlijk zijn deze nationale anti-migranten wetten de uitlopers van de Fort-Europa politiek van de Europese Unie, die in 1993 in Maastricht werd opgezet. Met Fort-Europa werden de restrictieve en repressieve immigratiecontroles opgezet om de externe grenzen van Europa te bewaken. Sinds die tijd moesten migranten en vluchtelingen buiten de grenzen van de Europese Unie blijven.

Recenter, in oktober 2006, verzon toenmalig minister van Integratie, Rita Verdonk, een beleid van hard optreden tegen illegalen, dat de politie moest gaan uitvoeren, het zogenaamde prestatiecontract. Dit prestatiecontract droeg de politie op, om jaarlijks een bepaald aantal illegale buitenlanders op te pakken en vast te zetten. Bij het niet bereiken van deze aantallen, zou er geen bonus uitgekeerd worden. Het was de bedoeling, om 40.000 arrestaties per jaar te doen, waarvan 12.000 illegalen vastgezet zouden worden. Het prestatiecontract werd opgeschort, omdat politici, media en migranten protesteerden tegen deze razzia.

Rita Verdonk was ook de architect van de immigratiepolitiek, die de politie de ruimte gaf buitenlanders zonder geldige papieren te arresteren en op te sluiten. Elf hiervan kwamen om in het controversiële detentiecentrum bij Schiphol, toen daar brand uitbrak.

Deze criminalisering van illegalen veroorzaakte enorm veel onrust, angst en boosheid onder Filippijnse migranten organisaties. Maar samen met andere migrantengroepen vochten we terug en met behulp van enkele politieke partijen en betrokken groeperingen hebben we bereikt, dat het prestatiecontract nog steeds niet in werking is.

In dit verband wil ik ook de zaak van Prof. Jose Maria Sison noemen.

“Op 28 oktober 2002 voegde de Raad van de Europese Unie Prof. Sison aan zijn lijst van ‘terroristen’ toe.” Dit besluit werd schriftelijk genomen, er was geen hoorzitting of proces, er waren geen motiveringen.

Er zijn onrechtvaardige maatregelen tegen Prof. Sison genomen: zijn burgerlijke en politieke rechten zijn geschonden, hij mag niet werken, zijn uitkeringen voor directe levensbehoeften (huisvesting, ziektenkosten- en WA-verzekering en AOW) zijn ingehouden, zijn banksaldo en andere financiële- of economische middelen zijn bevroren en hij is gestigmatiseerd als ‘terrorist’. Al deze maatregelen bedreigen zijn morele en fysieke integriteit.

Het op de zwarte lijst zetten van Prof. Sison en verschillende anti-imperialistische organisaties door de Europese Unie voorspelt niet veel goeds voor de democratie in Europa. Groepen en individuen die hun solidariteit betuigen en concretiseren, kunnen de volgende slachtoffers zijn. De democratische rechten op vrijheid van meningsuiting en van vereniging liggen onder vuur. Het solidariteitsbesef onder de mensen wordt uitgedaagd.

Wij eisen van de Europese Unie en zijn lidstaten:

Wij eisen van de Europese Unie en zijn lidstaten zich te onthouden van elke mogelijke actie die de democratische rechten en legitieme politieke activiteiten van organisaties en individuen inperkt of schendt.

Wij doen graag mee in de Europa-wijde campagne om de naam van Prof. Sison van de terroristenlijst te verwijderen en zijn vervolging te stoppen.

Teken de “Oproep tot het Verwijderen van Prof. Sison van de EU Terroristenlijst”. Vraag je vrienden om hetzelfde te doen. Jullie solidariteit is nodig.

NEE tegen deportatie!
NEE tegen uitzetting en uitbuiting!
NEE tegen Fort Europa!
Verdedig de rechten en het welzijn van migranten en vluchtelingen!

Estrella del Pais
25 mei 2007

Oorspronkelijke tekst (Engels): http://thecaravan.org/node/1255

De Karavaan – netwerk van organisaties en individuen die opkomen voor de rechten van vluchtelingen en migranten